post_title); else if($args['res_type'] == 'the_permalink') return get_permalink($args['post_id']); return apply_filters('the_content',$p->post_content); } add_shortcode( 'mbmlaynoidungbaiviet', 'mbmlaynoidungbaiviet'); } function my_custom_post_type_thongtincoban() { $label = array( 'name' => 'Thông tin cơ bản', //Tên post type dạng số nhiều 'singular_name' => 'Thông tin cơ bản' //Tên post type dạng số ít ); $args = array( 'labels' => $label, //Gọi các label trong biến $label ở trên 'description' => 'Các thông tin cơ bản trên trang web', //Mô tả của post type 'supports' => array( 'title', 'editor', // 'excerpt', // 'author', 'thumbnail', // 'comments', // 'trackbacks', // 'revisions', // 'custom-fields' ), // 'taxonomies' => array( 'danh-muc-thong-tin-co-ban'), //Các taxonomy được phép sử dụng để phân loại nội dung 'hierarchical' => false, //Cho phép phân cấp, nếu là false thì post type này giống như Post, false thì giống như Page 'public' => false, //Kích hoạt post type 'show_ui' => true, //Hiển thị khung quản trị như Post/Page 'show_in_menu' => true, //Hiển thị trên Admin Menu (tay trái) 'show_in_nav_menus' => false, //Hiển thị trong Appearance -> Menus 'show_in_admin_bar' => false, //Hiển thị trên thanh Admin bar màu đen. 'menu_position' => 5, //Thứ tự vị trí hiển thị trong menu (tay trái) // 'menu_icon' => '', //Đường dẫn tới icon sẽ hiển thị 'can_export' => false, //Có thể export nội dung bằng Tools -> Export 'has_archive' => false, //Cho phép lưu trữ (month, date, year) 'exclude_from_search' => true, //Loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm 'publicly_queryable' => true, //Hiển thị các tham số trong query, phải đặt true 'capability_type' => 'post', // /* 'capabilities' => array( 'edit_post' => "edit_{$capability_type}", 'read_post' => "read_{$capability_type}", 'delete_post' => "delete_{$capability_type}", 'edit_posts' => "edit_{$capability_type}s", 'edit_others_posts' => "edit_others_{$capability_type}s", 'publish_posts' => "publish_{$capability_type}s", 'read_private_posts' => "read_private_{$capability_type}s", 'delete_posts' => "delete_{$capability_type}s", 'delete_private_posts' => "delete_private_{$capability_type}s", 'delete_published_posts' => "delete_published_{$capability_type}s", 'delete_others_posts' => "delete_others_{$capability_type}s", 'edit_private_posts' => "edit_private_{$capability_type}s", 'edit_published_posts' => "edit_published_{$capability_type}s" )*/ ); register_post_type('thong-tin-co-ban', $args); //Tạo post type với slug tên là sanpham và các tham số trong biến $args ở trên } add_action('init', 'my_custom_post_type_thongtincoban'); if ( function_exists('register_sidebar') ){ register_sidebar(array( 'name' => 'LogoWebsite', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '', )); } //add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' ); add_filter( 'gettext', 'register_text' ); add_filter( 'ngettext', 'register_text' ); function register_text( $translated ) { $translated = str_ireplace( 'Thêm vào giỏ', 'Đặt Tour', $translated ); return $translated; } ?> tour từ Huế | Product Tags | Công Ty TNHH MTV Hà Phương Vnn

tour từ Huế

Return to Previous Page
close